Opłaty

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku w roku szkolnym 2016/2017 czynne jest od godz.6:00 do 17:00

Informujemy, że bezpłatna podstawa programowa realizowana będzie w godzinach od 8:00 do 13:00

W godzinach ponad czas przeznaczonych na realizację bezpłatnego nauczania realizowane będą  płatne usługi wychowawczo-opiekuńcze i kształcące. Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł., dla rodzin z Kartą 3+( złożenie do Dyrektora wniosku i oświadczenia o posiadaniu EKR 3+ oraz kserokopię karty) wynosi: 0,75gr.

Przykład:

·        Przyprowadzanie dziecka do przedszkola o godz.7:55 będzie skutkowało naliczeniem odpłatności za pełną godzinę pomiędzy 7 a 8,

·        Odbiór dziecka o godz. 15:01 będzie skutkowało naliczeniem odpłatności za pełną godzinę między 15 a 16.

Powyższe dane będą stanowiły podstawę do naliczenia opłaty za przedszkole. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca  na konto bankowe Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

Bank PKO BP S.A. w Ełku  92 1020 4724 0000 3002 0076 0165
 z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka

W miesiącu wrześniu wymagana będzie opłata zaliczkowa (do 15 września) za miesiąc wrzesień 2016r., która rozliczona zostanie w październiku 2016r.

Kwota zaliczkowa z tytułu usług wychowawczo – dydaktycznych i kształcących za m-c wrzesień 2016r. wynosi:

·        6 zł (za 6 godzin dziennie) x 20 dni = 120,00

Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia:

·        5,00 x 20 dni = 100,00

Łączna kwota zaliczki na poczet września 2016r. wynosi: 220,00

Opłaty za żłobek

Opłata stała:

·        Za pierwsze dziecko                   230,00 miesięcznie

·        Za drugie dziecko                       150,00 miesięcznie

·        za trzecie i następne dziecko       110,00 miesięcznie

Opłaty za żywienie:

·        dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł.

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto bankowe Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku

Bank PKO BP S.A w Ełku  92 1020 4724 0000 3002 0076 0165
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka.

W miesiącu wrześniu wymagana będzie opłata zaliczkowa (do 15 września) za miesiąc wrzesień 2016r., która rozliczona będzie w miesiącu październiku 2016r.

Kwota zaliczki z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych i kształcących:

·        za pierwsze dziecko                    230,00

·        za drugie dziecko                        150,00

·        za trzecie i następne dziecko        110,00

Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia:

·        5,00 x 20 dni = 100,00

Łączna kwota zaliczki na poczet września 2016r.: opłata stała + 100,00 żywienie