Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku w roku szkolnym 2022/2023
czynne jest od godz. 6:00 do 17:00

Zarządzenie 10/2021 - opłaty za wyżywienie od stycznia 2022

Informujemy, że bezpłatna podstawa programowa realizowana będzie w godzinach od 8: do 13:00

W godzinach ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania realizowane będą  płatne usługi dydaktyczno-wychowawcze.

     - Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł., dla rodzin z Kartą 3+ wynosi: 0,75gr.

     - Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia wynosi 9 zł dziennie

Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą skorzystać z ulgi z tyt. posiadania EKR 3+ zobowiązani są złożyć do Dyrektora wniosek i oświadczenie o posiadaniu EKR 3+ oraz kserokopię karty (wnioski do wypełnienia znajdują się u referenta adm.-gosp.).

Powyższe dane będą stanowiły podstawę do naliczenia opłaty za przedszkole.

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca  na konto bankowe Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku.

Bank PKO BP S.A. w Ełku    92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka

Bardzo proszę o terminowe regulowanie płatności i jednocześnie przypominam, że za dzień wpłaty przyjmowana jest data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

W miesiącu wrześniu wymagana będzie opłata zaliczkowa (do 15 września) za miesiąc wrzesień 2022r., która rozliczona zostanie w październiku 2022r.

Kwota zaliczkowa z tytułu usług dydaktyczno-wychowawczych za m-c wrzesień 2022r. wynosi:

     - 1 zł x 6 godzin dziennie x 22 dni = 132,00

     - 0,75gr. x 6 godzin dziennie x 22 dni = 99,00 z EKR 3+

Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia:

     - 9,00 x 22 dni = 198,00

Łączna kwota zaliczki na poczet września 2022r. wynosi: 330,00 z EKR 3 +  wynosi: 297,00

Ogłoszenie!

Rodzice/opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno - wychowawczych. Ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka.

 

Opłata za godzinę zajęć wychowania przedszkolnego poza realizacją podstawy programowej.

 

wstecz