Przedszkole nr 1„Ekoludki” w Ełku w roku szkolnym 2020/2021
czynne jest od godz.6:00 do 17:00

Informujemy, że bezpłatna podstawa programowa realizowana będzie w godzinach od 8:00 do 13:00. W godzinach ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania realizowane będą płatne usługi dydaktyczno-wychowawcze.

 

        ·  Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł., dla rodzin z Kartą 3+ wynosi: 0,75gr.

        ·  Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia wynosi 6 zł dziennie

Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą skorzystać z ulgi z tyt. posiadania EKR 3+ zobowiązani są złożyć do Dyrektora wniosek i oświadczenie o posiadaniu EKR 3+ oraz kserokopię karty(wnioski do wypełnienia znajdują się u referenta adm.-gosp.).

 

Powyższe dane będą stanowiły podstawę do naliczenia opłaty za przedszkole.

 

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca  na konto bankowe Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku.

 

Bank PKO BP S.A. w Ełku    92 1020 4724 0000 3002 0076 0165    z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka

 

Bardzo proszę o terminowe regulowanie płatności i jednocześnie przypominam, że za dzień wpłaty przyjmowana jest data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

 

UWAGA!

Rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno-wychowawczych. Ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka.

wstecz