Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku w roku szkolnym 2020/2021
czynne jest od godz. 6:00 do 17:00

 

Informujemy, że bezpłatna podstawa programowa realizowana będzie w godzinach od 8:00 do 13:00

W godzinach ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania realizowane będą  płatne usługi dydaktyczno-wychowawcze. Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł., dla rodzin z Kartą 3+ wynosi: 0,75gr.

Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą skorzystać z ulgi z tyt. posiadania EKR 3+ zobowiązani są złożyć do Dyrektora wniosek i oświadczenie o posiadaniu EKR 3+ oraz kserokopię karty (wnioski do wypełnienia znajdują się u referenta adm.-gosp. – budynek żłobkowy).

Powyższe dane będą stanowiły podstawę do naliczenia opłaty za przedszkole. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca  na konto bankowe Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku.

 

Bank PKO BP S.A. w Ełku 92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka

 

Bardzo proszę o terminowe regulowanie płatności i jednocześnie przypominam, że za dzień wpłaty przyjmowana jest data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

W miesiącu wrześniu wymagana będzie opłata zaliczkowa (do 15 września) za miesiąc wrzesień 2020r., która rozliczona zostanie
w październiku 2020r.

Kwota zaliczkowa z tytułu usług dydaktyczno-wychowawczych za m-c wrzesień 2020r. wynosi:

·        1 zł x 6 godzin dziennie x 22 dni = 132,00

·        0,75gr. x 6 godzin dziennie x 22 dni = 99,00 z EKR 3+

Kwota zaliczki z tytułu wyżywienia:

·        6,00 x 22 dni = 132,00

Łączna kwota zaliczki na poczet września 2020r. wynosi: 264,00

z EKR 3 + wynosi: 231,00

Opłaty za żłobek

Opłata stała:

·        za pierwsze dziecko                             230,00 miesięcznie          z EKR 3+       172,50

·        za drugie dziecko                                150,00 miesięcznie          z EKR 3+       112,50

·        za trzecie i następne dziecko                110,00 miesięcznie          z EKR 3+         82,50

Dzienna stawka żywieniowa wynosi  6,00 zł

 

Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą skorzystać z ulgi z tyt. posiadania EKR 3+ zobowiązani są złożyć do Dyrektora wniosek i oświadczenie o posiadaniu EKR 3+ oraz kserokopię karty (wnioski do wypełnienia znajdują się u referenta adm.-gosp. – budynek żłobkowy).

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat w terminie do 15-go każdego miesiąca na konto bankowe Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku.

Bank PKO BP S.A w Ełku 92 1020 4724 0000 3002 0076 0165 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka i grupa do której dziecko uczęszcza.

Bardzo proszę o terminowe regulowanie płatności i jednocześnie przypominam, że za dzień wpłaty przyjmowana jest data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

W miesiącu wrześniu wymagana będzie opłata zaliczkowa (do 15 września) za miesiąc wrzesień 2020r., która rozliczona będzie w miesiącu październiku 2020r.

Łączna kwota zaliczki na poczet września 2020r.: kwota zaliczki z tyt. usług opiekuńczo-wychowawczych  + żywienie

 

Za pierwsze dziecko                          230,00+132,00 = 362,00

Za drugie dziecko                               150,00+132,00 = 282,00

Za trzecie i  następne dziecko          110,00+132,00 = 242,00

 

Za pierwsze dziecko z EKR 3+           172,50+132,00 =304,50

Za drugie dziecko z EKR 3+                112,50+132,00 =244,50

Za trzecie i następne z EKR 3+             82,50+132,00 =214,50

Ogłoszenie!

Rodzice dzieci urodzonych w 2014 roku są zwolnieni z opłat z tytułu usług dydaktyczno-wychowawczych. Ponoszą opłaty tylko za żywienie dziecka.

 

wstecz