Podpisanie umowy na realizację projektu
„Ełckie przedszkolaki na plus”

 

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Ełckie przedszkolaki na plus”

Od 1 sierpnia 2018 r. Gmina Miasto Ełk realizuje projekt pn. „Ełckie Przedszkolaki na plus” w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 293 dzieci uczęszczających do 6 ełckich przedszkoli: MP Perełka, MP Niezapominajka, MP Światełko, MP Bajka, MP Mali Odkrywcy, MPiŻ Ekoludki.

 W ramach realizacji projektu doposażone zostaną sale przedszkolne w niezbędny sprzęt oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. komputery, tablety, roboty do nauki programowania, tablica interaktywna, mini wieża, książki, gry i in.). Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zajęć, uatrakcyjni miejsce przebywania maluchów i będzie sprzyjał realizacji podstawy programowej.

 Dla dzieci objętych projektem zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne w zakresie porozumiewania się w językach obcych, nauki kodowania, zajęcia artystyczne, muzyczne, komputerowe, wykorzystujące nowoczesne technologie IT.

Wartość projektu: 504 632,44 zł

Wartość dofinansowania: 428 935,44 zł

Wkład własny: 75 697,00 zł 

Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r. – 31.07.2020 r.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest od 31 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r. w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Ełckie przedszkolaki na plus”. Rekrutacja uczestników projektu obejmuje dzieci i ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Ełku spośród dzieci do nich uczęszczających, jn.:

Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku przy ulicy  Armii Krajowej 4 dla 70 dzieci,

Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku przy ulicy Juliusza Słowackiego 18 dla 52 dzieci,

Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku przy ulicy Jana Kilińskiego 48 dla 59 dzieci,

Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 6 dla 20 dzieci,

Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku przy ulicy Toruńskiej 8A dla 72 dzieci, w tym dla 3 dzieci niepełnosprawnych,

Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku przy ulicy Michała Kajki 8A dla  20 dzieci.

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji

Załącznik 2 - Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie

Załącznik 3 - Deklaracja zgody uczestnictwa rodzica w projekcie

Załącznik 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dziecka

Załącznik 5 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych rodzica

 

wstecz