DRODZY RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA NR 1 „EKOLUDKI” W EŁKU

 

W dniach od 10 do 12 marca 2021r. do godz.15.00 należy złożyć

PISEMNE!!!

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

PODPISANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATA

Druk do pobrania:

     ·   W gabinecie wicedyrektora- pokój nr 10

     ·   Na stronie internetowej przedszkola w zakładce ZASADY REKRUTACJI

     ·   Na stronie BIP Urzędu Miasta Ełku - w zakładce Oświata Publiczna - Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022

 

UWAGA!

Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

1. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do grup przedszkolnych zostanie wywieszona 17.03.2021r. o godz. 15.00.

2. Rodzice, którzy w lutym 2021r.  dla swoich dzieci złożyli Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego NIE SKŁADAJĄ POTWIERDZENIA WOLI. Te dzieci są już przyjęte do przedszkola na kolejny rok szkolny 2021/2022.

 

OGŁOSZENIE

 

PRZEDSZKOLE NR I "EKOLUDKI" W EŁKU POSIADA 93 WOLNE MIEJSCA DO NABORU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

REKRUTACJA 2021/2022 KROK PO KROKU

PORADNIK DLA RODZICÓW

 

Krok 1 - Wybór przedszkola

Dokonując wyboru przedszkola należy dokładnie zapoznać się z ofertą ełckich placówek. Oferta edukacyjna dostępna jest na stronach internetowych wybranych przedszkoli i wybranych szkół podstawowych. Oferta edukacyjna będzie dostępna również na internetowej stronie naboru:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

    Miejskie Przedszkola Publiczne:

    przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

    Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:

Krok 2 - Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego należy złożyć pisemnie w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od 5 lutego do 12 lutego 2021 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu. Jeżeli rodzic nie złoży deklaracji kontynuacji, dziecko nie ma zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej! Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

2. Zapisanie dziecka do przedszkola /rekrutacja/.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

Na pierwszej stronie Wniosku wpisujecie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony można wpisać maksymalnie trzy placówki: jedną pierwszego wyboru oraz dwie rezerwowe (drugiego i trzeciego wyboru) do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) zabraknie miejsc.

Jeżeli wybierzecie Państwo tylko jedną placówkę, zmniejszycie swoje szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola!

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów rekrutacji.

Termin złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 16 lutego 2021 r. do 02 marca 2021 r.

Krok 4 - Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zwartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 5 - Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale XXIV.226.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020r.:

1. kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat pięcioletni i kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 30 pkt;

2. pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie działalności rolnicze - 10 pkt;

- pozostawanie jednego z obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie działalności rolniczej - 5 pkt;

3. zamieszkiwanie w Ełku i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku przez obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica - 10 pkt;

- zamieszkiwanie w Ełku i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku tylko przez jednego z rodziców - 5 pkt;

4. ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji - 5 pkt;

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej do 9 marca 2021 r.

Wyniki mogę Państwo sprawdzić logując się do systemu elektronicznego lub w przedszkolu na wywieszonej liście.

Krok 6 - Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w rekrutacji podstawowej od 10 marca do 12 marca 2021 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.

Krok 7 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji podstawowej do 17 marca 2021 r. do godz. 15:00

 

Informacje dodatkowe

 

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami wówczas w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Ełk.

Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się takie same zasady jak do rekrutacji podstawowej.

Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkoli lub pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku (87 732 61 45, 87 732 61 75).

Wymagane Dokumenty (Załączniki)

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

1. DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU / ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ,

2. WNIOSEK DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ;

3. ZAŁ. NR 1 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;

4. ZAŁ. NR 2 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;

5. ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI, DO KTÓREJ UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIE;

6. ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU;

7. ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA;

8. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

1. DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU / ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

2. WNIOSEK DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

3. ZAŁ. NR 1 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;

4. ZAŁ. NR 2 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;

5. ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI, DO KTÓREJ UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIE;

6. ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU;

7. ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA;

8. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

UCHWAŁA NR VI.55.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (PDF, 111.3 KiB)

UCHWAŁA NR XXIV.226. RADY MIASTA EŁKU z dnia 25 listopad 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pub (PDF, 265.9 KiB)

ZARZĄDZENIE NR 409.2021 PREZYDENTA MIATA EŁKU z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia (PDF, 109.3 KiB)