Raport z realizacji planu pracy „Szkoły Promującej Zdrowie” Miejskiego Przedszkola „Ekoludki” w Ełku

za rok szkolny 2013/2014, 2014/2015

 

Rok szkolny 2013/2014

We wrześniu 2013 roku na podstawie badań statystyk wypadkowych przedstawionych przez  ubezpieczyciela, analizy ankiet dla rodziców, obserwacji dzieci oraz przeglądu dokumentów przedszkolnych został wyłoniony problem priorytetowy: „Niewystarczająca wiedza dzieci na temat własnego bezpieczeństwa i innych osób”. W związku z tym Rada Pedagogiczna postanowiła podjąć szereg działań mających na celu zwiększenie umiejętności dzieci radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu oraz prowadzących do zmiany  ich zachowań w tym zakresie. Drugim kryterium przewidzianego sukcesu było zwiększenie wiedzy oraz aktywności rodziców w działania przedszkola dotyczące bezpieczeństwa. Na rok szkolny 2013/2014 został opracowany plan działań obejmujący następujące działania:

1.      Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach

W ramach realizacji planu zostały przeprowadzone we wszystkich grupach wiekowych zajęcia dydaktyczne z zakresu prawidłowego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i technicznymi (nożyczek i sztućców). Demonstrowane były podczas zabaw dydaktycznych, scenek rodzajowych, historyjek obrazkowych prawidłowe posługiwanie się mikserem, żelazkiem, gofrownicą, sokowirówką, sztućcami, nożem i innymi sprzętami kuchennymi. Zostały zorganizowane zajęcia komputerowe w sali „Kliklaczek” ze szczególnym naciskiem na bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. W grupach starszych odbyły się projekcje filmów profilaktycznych „Przygody Zeta i Zetki” na podstawie których odgrywano scenki rodzajowe dotyczące kontaktów z osobami obcymi.

2.  Stworzenie w salach kącików tematycznych

We wszystkich w salach zostały stworzone kąciki tematyczne do swobodnej działalności dzieci, kształtujące ich umiejętności zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

3.  Zaangażowanie rodziców w działania przedszkola

W celu zaangażowania rodziców w działalność przedszkola były organizowane zajęcia otwarte dotyczące prawidłowego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, bezpiecznych kontaktów z nieznajomymi, bezpieczeństwa w przedszkolu i w domu oraz podczas zimowych zabaw. Oprócz tego zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców z ratownikiem medycznym „Pierwsza pomoc” oraz sportowe zabawy w terenie na placu przedszkolnym. Rodzice zostali włączeni do przygotowania inscenizacji („Bezpieczne wakacje”, „Szumi dookoła las”) poprzez wykonanie strojów, dekoracji, zdobycie  potrzebnych rekwizytów.

4.  Nawiązanie współpracy z instytucjami

Zostały zorganizowane spotkania przedszkolaków z pracownikami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

 • ratownikami medycznymi np.: „Pierwsza pomoc”

 • specjalistą BHP „Obsługiwanie maszyn i urządzeń w domu i przedszkolu”

 • pielęgniarką, lekarzem „Bezpieczne zabawy na podwórku”, „Pierwsza pomoc”, „Uwaga lekarstwa”

 • policjantem „Niebezpieczeństwa w domu i na drodze”, „Turniej wiedzy o   ruchu drogowym”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Jak przechodzimy przez jezdnię”, „Światła sygnalizatora” , „Bezpieczeństwo w kontaktach z bezdomnym psem”

 • strażakiem „Przyczyny i konsekwencje pożarów”

 • z pracownikami schroniska dla zwierząt i z lekarzem weterynarii na temat „Bezpieczne kontakty ze zwierzętami”

 • z kucharkami na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych i technicznych oraz posługiwania się narzędziami kuchennymi podczas przygotowywania posiłków

 • Dzieci uczestniczyły w spacerach i  wycieczkach do różnych instytucji: zakładu fotograficznego, straży pożarnej, sklepu ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, do sklepu zoologicznego, do szkółki leśnej Nadleśnictwa Ełk w Mrozach.

5.  Utworzenie Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka

W grupie 4-latki3 podczas zajęć otwartych z rodzicami został opracowany i wykonany w formie plakatu „Kodeks bezpiecznego przedszkolaka”, który został wyeksponowany w widocznym miejscu dla całej społeczności przedszkolnej.

6.  Poznanie zasad ewakuacji w przedszkolu

Podczas spotkania ze strażakiem Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku dzieci z grupy 6-latki1 poznały zasady ewakuacji podczas pożaru oraz uczestniczyły w próbnej symulacji pożaru

7.  Zorganizowanie konkursów

Przez cały rok szkolny organizowano przeglądy, konkursy międzygrupowe z udziałem zaproszonych gości (pielęgniarka, lekarz weterynarii) i rodziców np: „Jedz owoce, chrup warzywa i uprawiaj gimnastykę”, „Dużo wiem...”, „Zdrowy przedszkolak”. Grupa 6-latki 1 zaprosiła do wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczny przedszkolak” dzieci z Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku.

8. Zorganizowanie w przedszkolu „Tygodnia Bezpieczeństwa”

W ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” dzieci z dwóch grup 6latków miały możliwość uczestniczenia w cyklu zajęć dydaktycznych, w spotkaniach z pracownikiem BHP, z strażakiem, ratownikiem medycznym, policjantem oraz obejrzenia filmu edukacyjnego „Przygody Zetki i Zygzaka- bezpieczne dziecko”. Tematyka działań przybliżyła zasady bezpiecznego zachowania się w domu i unikania niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem przedmiotów codziennego użytku oraz zasad pierwszej pomocy.

9.   Prowadzenie gazetek tematycznych dla rodziców

W trakcie realizacji podjętych zadań wykonano gazetki tematyczne, które zostały umieszczone na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz w holu przedszkola. Opracowano i rozdano broszurki zawierające istotne informacje związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w domu. Wykonano  plakaty z ważnymi numerami telefonicznymi „Potrzebujesz pomocy – dzwoń”.

EWALUACJA

Wszystkie działania ujęte w planie na rok szkolny 2013/2014 zostały zrealizowane i zakończone. Na podstawie autoewaluacji opartej na arkuszach samooceny, nauczyciele mieli możliwość przedstawienia swoich działań, wyrażenia opinii, spostrzeżeń i wniosków do dalszej pracy.

Cała społeczność przedszkolna dostrzegła pozytywne strony zrealizowanych przedsięwzięć do których zaliczamy:

1.      Korzystne zmiany u dzieci i ich rodziców w zakresie wiedzy, umiejętności dotyczące bezpieczeństwa własnego i innych.

2.      Kształtowanie prawidłowych zasad i nawyków bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w kontaktach ze zwierzętami.

3.      Uczenie asertywności i odmawiania wobec osób nieznanych dzieciom.

4.      Podnoszenie atrakcyjności przedszkola

5.      Integrowanie całej społeczności przedszkolnej.

6.      Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki przedszkolnej o nowe rozwiązania.

Na podstawie obserwacji postaw, zachowań, wypowiedzi dzieci i ich rodziców, analizy prac plastycznych i kart pracy, dokumentacji przedszkolnej, zauważono zmiany w zakresie wiedzy przedszkolaków i ich umiejętności na rzecz własnego bezpieczeństwa. Można stwierdzić, iż dzieci w MPiŻ ,,Ekoludki”

- bezpiecznie posługują się nożyczkami

- przewidują skutki wynikające z niebezpiecznego zachowania

- prawidłowo reagują na sytuacje zagrażające im i bliskim

- znają numery telefonów do instytucji udzielających pomocy

- znają czynniki zagrażające oparzeniom ( ogień, wrzątek, prąd, substancje chemiczne)

- wiedzą jak zachować się w przypadku oparzeń, skaleczeń, omdleń, wypadku

- umieją bezpiecznie korzystać z obiektów i urządzeń sportowych

- dbają o bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń, zabaw i gier sportowych

- wiedzą, że nie można przyjmować zaproszenia do samochodu, gdy przejażdżkę proponuje nieznajomy

- zachowują bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami

- znają zasady udzielania pierwszej pomocy.

      W celu ewaluacji prowadzonych działań zespół  koordynacyjny opracował ankietę dla rodziców. Za kryterium sukcesu założono zwiększenie wiedzy oraz aktywność rodziców w działania przedszkola dotyczące bezpieczeństwa. Wyniki ankiety ukazują, iż 90 % rodziców wie, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia o tematyce bezpieczeństwa organizowanych przez przedszkole.  83% ankietowanych stwierdziło iż aktywnie w nich  uczestniczy.  Badania wskazują również iż 100% rodziców prowadzi rozmowy ze swoim dzieckiem na temat sposobów zachowania w różnych sytuacjach i miejscach i omawia problemy zagrożeń płynących od osób nieznajomych. Rodzice . Zapytani o główne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w domu, przedszkolu i na podwórku wymieniali:

1. w domu

ñ  nieumiejętne korzystanie z urządzeń elektrycznych (np. wkładanie przedmiotów do kontaktów)- 31%

ñ  wszelkiego rodzaju oparzenia- 20%-

ñ  wypadki podczas zabawy (stłuczenia, złamania, skaleczenia, zadrapania) - 15%

ñ   zażycie lekarstw bez pozwolenia dorosłych- 9%, wychylenie się z okien, balkonów- 9%

ñ  brak opieki dorosłego nad dzieckiem- 7%

ñ  połknięcie małych elementów- 4%,

ñ  wpuszczenie nieznajomych, obcych osób- 3%

ñ  zabawa ostrymi przedmiotami- 2%

2. w przedszkolu

ñ  wypadki podczas zabawy na placu zabaw - 41%

ñ  agresywne zachowania innych dzieci - 26%

ñ  niewłaściwa zabawa w sali (np. bieganie, skakanie, zderzenie się dwóch dzieci), w wyniku której powstają zadrapania, stłuczenia, rozcięcia głowy itp.- 13%

ñ  połknięcie małych elementów - 13%

ñ  obce osoby, które wchodzą na teren przedszkola - 5%

ñ  pożar w przedszkolu - 2%

ROK SZKOLNY 2014/2015

       Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” realizując założenia Szkoły Promującej Zdrowie realizuje działania systemowe powiązane ze sobą tematycznie. Rok szkolny 2014/2015 był kontynuacją tematyki o bezpieczeństwie tym razem w nieco innym obszarze. W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród rodziców i audytu dzieci został wyłoniony problem priorytetowy: „Mała świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze i podwórku”. W związku z powyższym Zespół do spraw promocji zdrowia opracował plan działań mających na celu zwiększenie wiedzy dzieci na temat bezpiecznego poruszania się na drogach oraz kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z urządzeń na placach zabaw. Zadaniem placówki w ramach realizacji działań było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu na placu przedszkolnym. Sukcesem zaplanowanej współpracy z rodzicami było zwiększenie świadomości rodziców na temat konsekwencji wynikających z niedostatecznego nadzoru nad dziećmi.

Rok szkolny 2014/2015 obejmował następujące działania:

1.      Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

W ramach realizacji planu we wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono szereg zajęć dydaktycznych, scenek rodzajowych, zabaw tematycznych i dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym .Podczas spacerów i wycieczek na skrzyżowanie, promenadę ełcką demonstrowano i ćwiczono z dziećmi bezpieczne poruszanie się po jezdni, korzystanie z przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej i rozpoznawanie znaków drogowych. Dzieci ze starszych grup oglądały filmy edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach „Rodzina Pytalskich”cz.3. W ciągu całego roku organizowane były wycieczki podczas których przedszkolaki miały możliwość poznać zasady-„dziecko jako pasażer”:

 • Kolejką wąskotorową do Sypitek - przestrzeganie poznanych zasad podróżowania środkami lokomocji,

 • Do Spytkowa koło Giżycka – bezpieczne zabawy w „Indiańskiej Wiosce”

 • Do Nadleśnictwa Ełk w Mrozach.

 • Do gospodarstwa agroturystycznego w Szarejkach

 • Prowadzone były również zajęcia zajęcia terenowe:

 • Uliczny happening – przemarsz ulicami osiedla propagujący segregację odpadów. Stosowanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Udział dzieci w warsztatach w Zespole Szkół nr 6 w Ełku „Świąteczne zapachy”- zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z autokaru

 • „W książkowej krainie” wycieczka autokarowa do księgarni „Melanż”. Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wyjazdu i powrotu do placówki.

 • „Co kucharz poleca”- warsztaty kulinarne w restauracji „Fregata” w Ełku przy współpracy z CKPiU. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny, nieoddalanie się od grupy, chodzenie właściwą stroną chodnika.

 • „Złota rączka” - uczestniczenie dzieci w warsztatach zorganizowanych przez CKPiU. Zapoznanie z wybranymi zawodami: mechanik, malarz, tokarz. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa bhp.

2.      Przeprowadzenie zajęć na przedszkolnej ścieżce rowerowej

W ciągu całego roku szkolnego we wszystkich grupach 5-6latków prowadzono zajęcia dydaktyczne na przedszkolnej ścieżce rowerowej połączone z nauką jazdy oraz bezpiecznym przechodzeniem przez ulicę na pasach (np.; Grupowe zawody ”Bezpieczny start” Młodsze grupy uczestniczyły w zabawach i grach na przedszkolnej ścieżce rowerowej z wykorzystaniem dostępnych znaków i przedszkolnego sprzętu rowerowego.

3.      Zorganizowanie rajdu rowerowego

Wiosną 2015 r. w każdej z grup 4latki2, 4latki3 oraz 5latki3zorganizowano z  aktywnym udziałem rodziców rajdy rowerowe pod hasłem: „Z mamą tatą na rowerek”. Dzięki temu propagowano aktywny wypoczynek z rodziną, oraz kształtowano umiejętność przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas poruszania się po ścieżce rowerowej. Rajdy odbyły się we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na którego terenie czekało na uczestników ognisko z gorącymi kiełbaskami.

4.      Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem

W ciągu całego roku szkolnego wszystkie grupy przedszkolne brały udział w spotkaniach, wycieczkach, pogadankach, warsztatach z przedstawicielami instytucji zajmującymi się bezpieczeństwem. Np.;

 • Grupy pięciolatków miały okazję zwiedzić Powiatową Komendę Policji w Ełku, gdzie zapoznały się z budynkiem, pojazdami oraz pracą policjanta. Wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.

 • W gr 3-latki1, 3-latki2, 4-latki1,  5-latki1, oraz 5-latki2 zorganizowano spotkania z policjantami w przedszkolu, gdzie byli zapraszani na pogadanki i rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i podczas zabaw na podwórku.

 • W 5-latkach1 zorganizowano spotkanie z ratownikiem medycznym, gdzie dzieci ćwiczyły umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu.

 • Grupa 5-latki2 zorganizowała wyjazd do Straży Pożarnej w Ełku gdzie dzieci poznały budynek, sprzęt strażacki oraz miały okazję rozmawiać o pracy strażaka.

 • W grupach najmłodszych (3latki) zorganizowano spotkanie z pracownikiem CKPiU w Ełku pt:„Mali Behapowcy”, podczas którego dzieci rozmawiały o bezpieczeństwie w przedszkolu oraz w drodze do przedszkola.

 • Odbyły się również  w grupach 6latki1,5latki2zajęcia z trenerem (nauczycielem w-fu) na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku: pod hasłem „Z gimnastyką za pan brat”  oraz  „Biegam, ćwiczę i podskakuję”

 • Wszystkie dzieci przedszkolne uczestniczyły  spotkaniu z pracownikiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pod hasłem - „Uśmiechnięte cztery łapy” -przestrzeganie dzieci przed dotykaniem nieznanych psów podczas zabaw na podwórku, poznanie zasad reagowania w razie zagrożenia.

 • Dzieci 3-letnie uczestniczyły w spotkaniu ze słuchaczkami Szkoły Policealnej „Medyk” w Ełku – nauka udzielania pierwszej pomocy, dbanie o higienę jamy ustnej. Odbyły również wycieczkę do  Przychodni Zdrowia gdzie spotkały się z pielęgniarką.

5. Uczestniczenie w różnych akcjach propagujących bezpieczeństwo

Całe przedszkole brało udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2015” prowadzonej przez Fundację „Bezpieczne Wakacje”. W ramach akcji we wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono szereg zajęć i sytuacji edukacyjnych (scenek dramowych, historyjek obrazkowych) na temat bezpiecznego spędzania i organizowania czasu wolnego z rówieśnikami i rodzicami.

Tradycją placówki są zajęcia otwarte dla rodziców dzięki którym możemy propagować aktualnie poruszane w naszych działaniach tematy. W roku szkolnym w większości dotyczyły one bezpiecznego poruszania się po drodze i bezpiecznych zabaw na podwórku. Np.:

 • W 6-latkach odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców „Bezpieczne wakacje” z udziałem strażaka z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Ełku, ratownikiem WOPR oraz ratownikiem medycznym.

 • W pięciolatkach odbyły się otwarte dla rodziców międzygrupowe zajęcia dydaktyczne o bezpiecznych zabawach na dworze „Bezpieczni na dworze”.

 • Grupa 3-latki2 gościła rodziców podczas gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej„Bawimy się bezpiecznie” - (3latki2)

 • W grupie 5-latki3 zorganizowano zajęcia otwarte dla Rady Pedagogicznej „Bezpiecznie bawimy się na śniegu”.

Samo przedszkole organizowało szereg akcji i konkursów dotyczących bezpieczeństwa. Np.:

 • 5-latki2 oraz 6-latki1 z udziałem zaproszonych gości z Komendy Powiatowej Policji w Ełku zorganizowały międzygrupowy miniquiz„Bezpieczny przedszkolak na drodze”

 • 5-latki2 i 5-latki3 zorganizowały z udziałem gości ze Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego i Funkcjonariuszami Ruchu Drogowego konkurs międzygrupowy „Bezpiecznie zawsze i wszędzie przez cały rok”.

6. Doposażenie i renowacja przedszkolnego placu zabaw.

Posiadamy wokół przedszkola trzy place zabaw dla naszych dzieci. Podczas trwania całego roku szkolnego trwała renowacja sprzętu ogrodowego, ponieważ naszym problemem jest dewastacja tychże urządzeń przez wandali. Przez wiele lat staraliśmy się o ogrodzenie naszego ogrodu aby dzieci mogły bezpiecznie bawić się. Na przełomie sierpnia i września 2014r. cały teren przedszkola został ogrodzony a tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo przedszkolaków. Wszystkie urządzenia znajdujące się w ogrodach poosiadają stosowne Certyfikaty. Zakupiono plandeki na piaskownice oraz nowy sprzęt do zabawy w ogrodzie- pociąg z wagonem posiadający wymagany Certyfikat.

EWALUACJA

Wszystkie działania opracowane w harmonogramie przez zespół promocji zdrowia  na rok szkolny 2014/2015 zostały zrealizowane. Na podstawie obserwacji nauczycielek, personelu pomocniczego, zachowań i wypowiedzi dzieci, analiz kart pracy, arkuszy samooceny a przede wszystkim opinii rodziców naszych podopiecznych stwierdziliśmy szereg  korzystnych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności i działań dzieci na rzecz bezpieczeństwa. Dzieci są skłonne dbać o siebie, własne zdrowie i bezpieczeństwo, są świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzy.

Nasza praca przyniosła pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków pro zdrowotnych

 • w przedszkolu jest miła i przyjazna atmosfera, każdy może liczyć na pomoc i współpracę

 • dzieci wiedzą w jaki sposób należy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie, wiedzą jakie czynniki maja na nie wpływ

 • wiedzą jak należy się zachowywać w grupie, w przedszkolu, na placu zabaw, na przejściu dla pieszych,  podczas wycieczki.

 • podniosła się jakość prowadzonych ćwiczeń i zabaw ruchowych

 • dzieci potrafią zachęcać rodziców do wspólnego, aktywnego wypoczynku

 • rodzice dostrzegają celowość podejmowanych przez nas działań

 • wychowankowie wyposażeni są w wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpiecznych zabaw i zasad ruchu drogowego dla własnego zdrowia  i zdrowia innych

 • potrafią prawidłowo się zachować podczas przechodzenia przez jezdnię

 • potrafią zachować się na przestanku i w autobusie

 • dzieci znają zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wszelkich form ruchu

 • wymieniają przykłady zagrożeń wynikających z przebywania nad wodą i w górach.

 • znają bezpieczne  zabawy  do przeprowadzenia latem i zimą

 • wiedzą, jakie czynniki i zachowania sprzyjają, a jakie zagrażają  zdrowiu

 • potrafią podać  numery alarmowe.

Rodzice przedszkolaków bardzo chętnie włączali się w różne działania, imprezy, spotkania, akcje. Wspólne przedsięwzięcia przyczyniły się do większej integracji przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Do pozytywnych stron zrealizowanego projektu należy zaliczyć

 1. Korzystne zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa

 2. Zwiększenie świadomości rodziców na temat konsekwencji wynikających z niedostatecznego nadzoru nad dziećmi.

 3. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

 4. Integrowanie społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego

 5. Uatrakcyjnianie spędzania czasu wolnego.

 6. Podnoszenie atrakcyjności działań przedszkola.

 7. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki o nowe rozwiązania.

Przeprowadzona wśród  rodziców ankieta na zakończenie projektu pokazuje iż 100% zapytanych uważa iż nasza placówka zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. 100% zapytanych rodziców odpowiedziało, że prowadzi ze swoimi dziećmi rozmowy na temat sposobów zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Zapytani o główne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka na podwórku wymieniali:

 • kontakt dziecka z obcymi, nieznajomymi osobami- 33%

 • niewłaściwa zabawa na placu zabaw (spadnięcie ze wspinaczki, zjeżdżanie na brzuchu ze zjeżdżalni, itp.) - 25%

 • wypadki podczas zabawy z innymi dziećmi (np. zadrapania, popchnięcie, rzucenie kamieniem, piaskiem w oczy, itp.) - 16%

 • wybiegniecie na ulicę- 10%, bezpańskie zwierzęta - 10%

 • niewłaściwe przechodzenie przez ulicę - 2,5%, zepsute urządzenia na placu zabaw - 2.5%

 • ukąszenia przez owady - 1%

Powyższa analiza pokazuje zasadność naszych działań która była możliwa dzięki wielkiemu  zaangażowaniu Rady Pedagogicznej, pani dyrektor, koordynatora i całego zespołu SzPZ.