2018/2019

Nazwa zadania: „Przyrodnicze wędrówki po niepodległej Polsce”.

Koszt kwalifikowany zadania: 1000 zł.

Forma dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW     http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

         Projekt zakłada realizację dziewięciu zadań przyrodniczo - patriotycznych w różnych formach. Istotą projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej wraz z upamiętnieniem Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzieci w sposób aktywny i wielozmysłowy będą poznawały polską przyrodę biorąc udział w wycieczkach. W trakcie różnorodnej działalności przedszkolaki pogłębią wiedzę na temat roślin, zwierząt żyjących w różnych środowiskach, poznają piękno natury otaczającego nas świata i historię regionu mieszkańców. Podczas wycieczek zebrane zostaną przez dzieci okazy roślinne z których stworzą pomoc dydaktyczną w postaci albumu. Aby zainteresować dzieci ochroną środowiska oraz kształtować wśród nich postawy patriotyczne i wiedzę o dziedzictwie narodowym, zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Złota polska jesień”. Z wybranych prac konkursowych powstanie wystawa, która przybliży i wprowadzi dzieci w tematykę przyrodniczo - patriotyczną oraz posłuży do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Grupy przedszkolne założą w salach kąciki przyrodniczo - patriotyczne uwzględniające najpiękniejsze miejsca w Polsce. W kącikach przeprowadzane będą różnego rodzaju zabawy badawcze np. jakie znaczenie dla rozwoju rośliny ma brak światła, brak wody, czy jej nadmiar. Wzdłuż jednej ze stron parkingu przedszkolnego dzieci wraz z rodzicami stworzą ściankę zieleni z tui, przy której odbywać się będą zajęcia przyrodnicze np. obserwacja rozwoju i budowy roślin. Zajęcia otwarte rodzicom w formie warsztatu „Mapa Polski - najpiękniejsze miejsca przyrody Niepodległej” wraz z happeningiem przyczynią się do poszerzenia świadomości przyrodniczej i historycznej dzieci, rodziców i społeczności lokalnej. Zwieńczeniem projektu będzie montaż słowno-muzyczny „Jestem Polką jestem Polakiem” w wykonaniu grupy 6-latki 2, ukazujący piękno i historię naszego kraju.

         Chcielibyśmy, aby promowanie postawy przyrodniczo - patriotycznej i edukacja wydarzeń związanych z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości wpłynęła na zmianę zachowań dzieci, rodziców i społeczności lokalnej. Akcentowanie postawy przyrodniczej i patriotycznej podczas zajęć, spotkań, wycieczek, wystawy, konkursów ma przypomnieć ich uczestnikom o tym kim są, jakie są ich korzenie, w jakim pięknym pełnym przyrody kraju mieszkają, a także jakim wartościom warto być wiernym w każdym czasie. Wdrażanie dzieci do różnych form pracy oraz działania zespołowe pozwolą nauczycielom pracować nad kształtowaniem zachowań i postaw społecznie akceptowanych. Nasze zadania pozwolą na budowanie wspólnoty, wartości lokalnego środowiska przyrodniczego i ich przeżywania.

         Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci, rodziców i społeczności lokalnej poprzez wzbogacenie wiedzy przyrodniczej i historycznej. Dzieci dostrzegą piękno przyrody naszego kraju, przekonają się, iż to piękno zależy w dużej mierze od człowieka, dowiedzą się w jaki sposób można troszczyć się o przyrodę i sami aktywnie podejmą działania na rzecz ochrony środowiska.